Yttrande över betänkandet Effektiv vård

UKÄ har anmodats att lämna synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet Effektiv vård, SOU 2016:2.

I remissvaret väljer UKÄ att lämna synpunkter på några av de förslag där ämbetets sakkunskap kan vara av särskild relevans.

UKÄ ser positivt på samverkan, både på regional och nationell nivå, och instämmer i att dimensioneringen av utbildningarna bör ses över. Vidare anser UKÄ att det inte är nödvändigt att se över utformningen av sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen i nuläget.