Digitalisering en viktig framtidsfråga

Digitaliseringen är en viktig framtidsfråga. En utmaning är hur samhället ska säkra att det finns tillräckligt många utbildade inom IT för att möta de många utmaningarna. UKÄ har yttrat sig över betänkandet Digitaliserings transformerande kraft – vägval för framtiden.

Diskrimineringslag måste vägas in

UKÄ har i sitt remissyttrande fokuserat på två av utredningens förslag. Det ena är ett förslag för att få bättre könsbalans inom högre IT-utbildningar. Förslaget går i grova drag ut på att när personer ur det underrepresenterade könet, i det här fallet kvinnor, genomgår vissa högre IT-utbildningar och tar examen skrivs studielånen av.

– UKÄ ställer sig avvaktande till förslaget framförallt eftersom det finns frågetecken kring om det är förenligt med diskrimineringslagstiftningen. Det saknas en grundläggande rättslig analys. Vi vill också framhålla att om ett sådant incitamentsprogram införs inom IT-sektorn bör man även se över andra viktiga områden som har stora obalanser mellan könen, säger Carin Callerholm, biträdande avdelningschef för UKÄ:s analysavdelning och den som skrivit yttrandet.

Områden som UKÄ pekar på är bland annat inom skola och vård/omsorg som exempelvis utbildning till förskolelärare, speciallärare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Vill se samråd om digitala jobb på lokal och regional nivå

Ett annat förslag i betänkandet som UKÄ tar upp är att inrätta ett samverkansråd för digitala jobb med uppdrag att utveckla och främja tillgången av skräddarsydda utbildningar inom IT på högskolenivå.

– Vi tror att en bättre väg att gå är att satsa på samråd och kontakter på regional och lokal nivå mellan lärosätena och arbetsliv för en diskussion om samverkan och arbetsmarknadens behov, säger Carin Callerholm.

Innehåll