Yttrande om Långtidsutredningen

UKÄ har gett ett remissvar på Långtidsutredningen. Utredningen ska ge en bred översikt över den svenska ekonomins utmaningar och möjligheter på lång sikt. Den ska även föreslå åtgärder för ökad produktivitet och högre tillväxt.

UKÄ stödjer förslaget om att se över utformningen av resurstilldelningssystemet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det är nödvändigt för att lärosätena ska kunna möta utmaningar och föra ett långsiktigt kvalitets- och genomströmningsarbete.

Utredningen argumenterar för att utbildningars kvalitet kan mätas genom arbetsmarknadsutfall. UKÄ menar istället att det i stor utsträckning beror på den strukturella matchningen mellan utbud och efterfrågan av olika typer av kompetens. Utredningen bedömer att den svenska arbetsmarknaden inte präglas av etnisk diskriminering. UKÄ delar inte denna syn. UKÄ gör regelbundna undersökningar som visar att etableringen på arbetsmarknaden är högre för personer med svensk än med utländsk bakgrund.

UKÄ ser positivt på en förbättrad information till studerande inför utbildningsval och framhåller att myndighetens statistik kan vara av stort värde i detta sammanhang.