Yttrande: Utvecklad ledning av universitet och högskolor

UKÄ har tagit del av betänkandet Utvecklad ledning av universitet och högskolor som handlar om styrning, organisation och ledningsstrukturer vid svenska lärosäten.

Översyn av resurstilldelningssystemet behövs

UKÄ anser att det krävs en översyn av hela resurstilldelningssystemet på grundnivå och avancerad nivå om lärosätena ska möta utmaningar och arbeta med ett långsiktigt kvalitetsarbete

Basanslagets andel bör öka

Vidare anser UKÄ att det är betydelsefullt att öka basanslagets andel av den totala statliga forskningsfinansieringen samt att statliga forskningsfinansiärer minskar kraven på samfinansiering av forskningsprojekt

Administrativt stöd för hanteringen av studentärenden

I sitt remissvar framför UKÄ också att det är viktigt att institutionerna ges ett administrativt stöd för hantering av studentärenden. Detta för att säkerställa att alla institutioner har en lika hög kvalitet på handläggningen.

Ökat antal kvinnor bland professorerna

UKÄ anser att lärosätena bör intensifiera ansträngningarna att öka andelen kvinnor bland professorerna.

Viktigt säkra studentinflytandet

UKÄ ser även positivt på förslaget att lärosätena säkerställer studentinflytandet genom tydliga beredningsprocesser.