Yttrande om att djursjukskötarexamen ersätter djursjukvårdarexamen

UKÄ har yttrat sig över förslaget om att en treårig djursjukskötarexamen ersätter djursjukvårdarexamen vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi instämmer i att förordningen bör anpassas till det legitimationskrav som redan finns.

Djursjukskötarexamen bör införas

UKÄ instämmer i att förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet bör anpassas till det legitimationskrav som finns för djursjukskötare, på så sätt att en djursjukskötarexamen införs vilken ersätter den hittillsvarande djursjukvårdarexamen.

Legitimation ställer särskilda krav på utbildningen

Det främsta skälet är att djursjukskötaryrket sedan ett antal år tillbaka kräver legitimation, vilken i sin tur medför särskilda krav på utbildningen. Djursjukvårdarexamen är därmed inte längre en gångbar examen för djurhälsopersonal, varför införande av en djursjukskötarexamen framstår som en adekvat åtgärd.

Förhållandet till veterinärexamen

Den föreslagna examensbeskrivningen för djursjukskötare är både till omfattning och innehåll sådan att dess införande skulle medföra ett likartat förhållande mellan djursjukskötarexamen och veterinärexamen som det vilket föreligger mellan sjuksköterskeexamen och läkarexamen. UKÄ uppfattar att detta också vore rimligt.