Remissvar: Mål och myndighet

UKÄ delar de flesta av de bedömningar som utredningen gör om utvecklingen av jämställdheten inom utbildningsområdet. Det framgår av myndighetens svar på betänkandet Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken.

UKÄ delar även uppfattningen att utbildningens betydelse för att nå jämställdhetspolitikens övergripande målsättningar bör få en mer framträdande plats.

UKÄ anser att det är bra om ett nytt delmål om utbildning införs men ställer sig tveksam till förslaget att inrätta en jämställdhetsmyndighet.