Optikers rekvisition och hantering av läkemedel

UKÄ har anmodats att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om optikers rekvisition och hantering av läkemedel. Våra synpunkter i detta remissvar begränsas till frågan om föreskriven kompetens.

Av remissen framgår att Socialstyrelsen bedömt att den legitimationsgrundande utbildningen till optiker inte räcker för att ligga till grund för rätt att rekvirera läkemedel som används vid diagnos av vissa ögonsjukdomar. UKÄ har ingen anledning att ifrågasätta detta.

UKÄ konstaterar att det inte finns någon författningsreglerad vidareutbildning för optiker. Behovet av sådan vidareutbildning har lösts av Karolinska institutet genom en magisterutbildning i klinisk optometri, en utbildning på avancerad nivå där legitimation som optiker är ett krav för att bli antagen. Karolinska institutet är i dag ett av två lärosäten i landet som ger utbildning till optiker, det andra är Linnéuniversitetet.

Andra lärosäten, som inte ger optikerutbildning, är inte formellt förhindrade att ge magisterutbildning i klinisk optometri, och antalet relevanta magisterprogram kan alltså bli ännu större.

Kompetenskraven i Socialstyrelsens föreskrifter förefaller i hög grad sammanfalla med innehållet i den magisterutbildning som ges av Karolinska institutet.

Det är angeläget att detta inte gör att föreskrifterna stänger möjligheten för examinerade från andra utbildningar, som kan ha avvikande utformning, att ansöka om att få hantera läkemedel. UKÄ menar att det av denna anledning vore bättre om kompetenskraven uttrycktes i termer av kompetens och inte var baserade på utbildningsmoment.