Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS

UKÄ har yttrat sig över remissen Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige.

UKÄ ställer sig inte bakom den föreslagna modellen för att utvärdera svensk forskning. FOKUS-förslaget bedöms vara allt för omfattande och därmed för belastande för lärosätena.

UKÄ anser att de externa granskningar av undervisning och forskning som görs av andra statliga myndigheter på uppdrag av regeringen, i högre utsträckning än i föreliggande förslag, bör avvägas mot det interna kvalitetsarbete som sker vid lärosätena.

Vidare menar UKÄ att den föreslagna modellen, trots omfattningen, inte på ett tillförlitligt sätt kan värdera ett lärosätes samlade forskningsproduktion. Avslutningsvis bedöms den beräknade kostnaden för förslaget inte stå i proportion till det mervärde utvärderingen kan förväntas ge.

Mot bakgrund av detta menar UKÄ att förslaget, i sin nuvarande form, inte bör genomföras.