Yttrande: Nya föreskrifter om behörighet för djurhälsopersonal

UKÄ har tillfrågats av Jordbruksverket om att inkomma med synpunkter på förslag till nya föreskrifter om behörighet för djurhälsopersonal.

UKÄ framför i sitt yttrande ett antal generella synpunkter på förslaget och berör endast de yrkeskategorier som föregåtts av en högskoleutbildning.

I förslaget till nya föreskrifter om behörighet föreslår Jordbruksverket att det på studenter ifrån tredje land som ansöker om legitimation, utöver och utanför bedömningen om yrkeskvalifikationerna, ska ställas krav på att de ska behärska för yrket nödvändiga kunskaper i det svenska språket. UKÄ anser att detta är relevant, men vill framhålla vikten av att beakta de nationella examensmålen i de nya föreskrifterna och behörigheterna, detta för att inga ytterligare krav ska ställas på studenter med utländsk examina.

Jordbruksverket har i sitt förslag till föreskrifter infört en bestämmelse av vad som ska ingå i en djursjukskötarutbildning, detta bland annat med anledning av att yrket inte är gemensamt reglerat på EU-nivå och att gränsdragningen mellan djursjukskötare och djurvårdare inte alltid har varit tydlig. Bestämmelserna föreskriver såväl förmågor som kursinnehåll. När det gäller legitimationsyrken är det, särskilt ur ett studentperspektiv, viktigt att denna typ av bestämmelser görs kända såväl för redan existerande utbildningsanordnare som för de som potentiellt kommer att ansöka om examenstillstånd.