En stärkt yrkeshögskola

UKÄ har gett ett remissvar till promemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap.

UKÄ konstaterar att promemorian innehåller flera förslag som aktualiserar frågan om yrkeshögskolans roll. Sammantaget ser UKÄ en stor risk att yrkeshögskoleutbildningens särart försvinner, att möjligheterna att tillgodose arbetsmarknadens behov minskar och att utbildningssystemet blir mindre transparent om förslagen genomförs.

Promemorian har bara remitterats till två högskolor. Det är UKÄ:s uppfattning att den borde ha remitterats bredare, och också ha remitterats till Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.