Högre utbildning under tjugo år - remissvar

UKÄ står bakom en stor del av förslagen i betänkandet Högre utbildning under tjugo år. Resurstilldelning och dimensionering samt definitionen av forskningsanknytning inom högre utbildning är några ämnen som UKÄ tar upp i remissvaret.

Svårigheten med dimensionering lyfts fram

I utredningen framgår hur svårt det är att dimensionera högre utbildning, något som UKÄ kommenterar:

”Att resurstilldelningssystemet helt bygger på studenternas efterfrågan är ett problem om studenter inte söker till utbildningar som behövs på arbetsmarknaden. För att komma tillrätta med det krävs en förändring av resurstilldelningssystemet så att det blir möjligt för lärosäten att ge utbildningar som arbetsmarknaden behöver men som inte attraherar tillräckligt många sökande, utan att lärosätenas ekonomi sätts i fara.”

Forskningsanknytning måste definieras

I betänkandet belyser utredaren också svårigheten att i praktiken skilja mellan högre utbildning och yrkeshögskoleutbildning. Bland annat föreslås att kraven på forskningsanknytning höjs när det gäller kortare utbildningar inom högskolan. När en högskoleutbildning är mycket lik en yrkeshögskoleutbildning ska lärosätet också kunna visa på vilket sätt högskoleutbildningen är knuten till forskning.

UKÄ anser att förslagen gör det nödvändigt för lärosätena att definiera vad de menar med forskningsanknytning, utifrån sina verksamheter. ”Att en definition av forskningsanknytning är grundad i respektive lärosätes verksamhet är antagligen bättre än att det skapas en central, gemensam definition”, skriver UKÄ.