Yttrande om Delrapport från Ledningsutredningen

UKÄ har tagit del av promemorian Delrapport från Ledningsutredningen. Rapporten handlar om hur styrelserna vid svenska lärosäten ska sättas samman och utses.

Styrelsens storlek och sammansättning

UKÄ ser positivt på att lärosätenas styrelser ska kunna anpassas efter lärosätenas storlek och behov. Den principiella frågan om extern eller intern majoritet i styrelserna bör däremot utredas ytterligare.

Hur regeringen utser styrelsens ordförande och ledamöter

Utredningens bedömning är att nomineringsgruppen ska omfatta två personer som ska lämna ett förslag i samråd. UKÄ bedömer att det kan uppstå voteringsproblem och anser att nomineringsgruppen bör bestå av tre personer. UKÄ ställer sig däremot positiv till att landshövdingen och en student inte längre ska ingå i nomineringsgruppen.