Vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket

Universitets-och högskolerådet har gett förslag till föreskrifter om vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket. UKÄ har lämnat synpunkter på förslaget.

UKÄ tillstyrker i huvudsak UHR:s förslag om aspekter för att ange vad som avses med lämplighet för den kommande yrkesutövningen som lärare, men ställer sig tveksamt till aspekten motivation för den kommande yrkesutövningen.

Vidare anser UKÄ att det ur ett likabehandlingsperspektiv är av yttersta vikt att de lärosäten som ingår i försöksverksamheten prövar samtliga aspekter på lämplighet.