Strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

UKÄ ställer sig positiv till den föreslagna nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

UKÄ instämmer med utredaren om att området bör prioriteras som en central del i det övergripande jämställdhetspolitiska arbetet.

UKÄ anser dock att delar av förslaget behöver utvecklas och förtydligas. Synpunkterna kan sammanfattas enligt följande:

  • UKÄ menar att genomförande av åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, bör hållas åtskilt från uppföljning och utvärdering. Samma organ bör inte ansvara för både genomförande och utvärdering av vidtagna åtgärder. Det föreslagna nationella sekretariatets uppgifter behöver därför ses över och omformuleras.
  • UKÄ menar att utvärdering av högskoleutbildning bör utföras av UKÄ i samverkan med övriga relevanta myndigheter i linje med myndighetens övergripande uppdrag från regeringen. UKÄ bör därför omnämnas bland ansvariga myndigheter i målområde 2 i strategin.