Investeringsstöd för nya bostäder och bostäder för studerande

I svaret på promemorian Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande bekräftar UKÄ att det på några högskoleorter finns en utbredd och bestående brist på studentbostäder.

UKÄ utvärderade försök med andrahandsuthyrning

UKÄ hade regeringens uppdrag att utvärdera den möjlighet som år 2010 getts till vissa lärosäten att hyra ut lägenheter i andra hand till studenter (U2010/4277/UH).

Möjligheten till andrahandsuthyrning gavs under en försöksperiod till nio lärosäten i storstadsregioner. UKÄ:s utvärdering visar att det grundläggande problemet, nämligen den akuta bristen på studentbostäder i storstads- och tillväxtregioner, inte kunde avhjälpas genom att bevilja lärosätena tillstånd till andrahandsuthyrning.

Vidare visar UKÄ:s utvärdering att tillgången på lämpliga studentbostäder utgör en nyckelfråga när det gäller Sveriges förmåga att rekrytera utländska studenter till svenska utbildningar (UKÄ 2015: Studentbostäder som konkurrensmedel, s. 28). Tillgången på studentbostäder har därmed visat sig vara av avgörande betydelse för lärosätenas möjligheter att uppfylla de krav på internationalisering regeringen anger i 1. kap. 5 § högskolelagen (1992:1434).

Fler studentbostäder behövs

En uppenbar slutsats är att fler lämpliga studentbostäder behöver byggas. Mot bakgrund av UKÄ:s nämnda regeringsuppdrag anser myndigheten att det är viktigt att även de nio lärosäten som omfattas av det tillfälliga tillståndet att bedriva andrahandsuthyrning borde ges möjlighet att yttra sig över promemorian och dess betydelse för lärosätets verksamhet.

UKÄ rekommenderar därför näringsdepartementet att remittera promemorian till Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Lunds universitet, Malmö högskola, Södertörns högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.