Remissvar om För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning

UKÄ ställer sig positiv till förslagen i Framtidens hälsa – en ny läkarutbildning.

Den nya läkarexamen föreslås omfatta sex års studier. Efter fullgjord utbildning ska studenterna få behörighet som läkare. Läkarexamen, utan krav på ytterligare utbildningsmoment eller praktisk tjänstgöring efter examen, ska utgöra underlag för legitimation. Examensordningen kommer att ändras, men UKÄ framhåller att detaljnivån för examensmålen bör avvägas så att lärosätena ges möjlighet att utforma utbildningen efter egna förutsättningar och profil.

Begreppet verksamhetsförlagd utbildning (VFU) föreslås bli ersatt av verksamhetsintegrerat lärande (ViL). UKÄ anser att ändringen understryker att utbildning är sammanhållen och står under lärosätets ansvar. Den teoretiska respektive den verksamhetsförlagda-kliniska delen i utbildningen ges samma tyngd. UKÄ påpekar vikten av att läkarutbildningens praktiska moment sker i samverkan med andra yrkesgrupper inom vården.

Slutligen framför UKÄ synpunkter som rör integrationsperspektivet. I utredningen berörs kortfattat läkare med läkarexamen från tredje land. UKÄ menar att det bör övervägas om den utbildning som kompletterar avslutad utländsk läkarexamen är tillräcklig, eller om det ska vara möjligt att förlänga utbildningen för dessa sökande.