Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

UKÄ är positiv till regeringens arbete med att långsiktigt effektivisera för staten som helhet och ser att det skulle kunna vara möjligt genom samordning av områden inom till exempel it-system/investeringar, lön och ekonomi. Trots detta ställer sig UKÄ tveksam till det lagda förslaget.

UKÄ anlitar sedan maj 2014 Statens servicecenter (SSC) för löneadministration. Skälet för att anlita SSC var inte ekonomiskt, utan för att minska sårbarheten i den nya mindre myndigheten. UKÄ behöver idag bemanna en halvtid som samordnar ämbetets lönefrågor internt och gentemot SSC. Det har varit en omställning och i stort fungerar det bra. Det är utifrån denna erfarenhet som ämbetet har formulerat sitt ställningstagande och kommenterat förslagets delar.

UKÄ erfar att SSC är en ny myndighet som fortfarande behöver tid för att bygga upp effektivitet, service och kvalitet i befintlig verksamhet. UKÄ hyser tvivel om SSC ges tillräckliga förutsättningar för att med kvalitet, säkerhet och effektivitet genomföra den omfattande anslutningen av myndigheter inom den angivna tidplanen.

Vi ser en risk i att förslaget skulle innebära att redan anslutna myndigheter eller anslutande myndigheter inte skulle erhålla fullgod service och kvalitet. Konsekvenserna av ett ansträngt servicecenter som inte levererar med full kvalitet inom deadline kan bli omfattande för många myndigheter och för den statliga redovisningsprocessen. UKÄ förespråkar därför istället en långsammare anslutningstakt med successiv anslutning av nya myndigheter.

UKÄ upplever att frågan om ansvar mellan myndighet och SSC behöver förtydligas i vissa delar. Även om det i avtalet går att klara ut flera ansvarsfrågor har UKÄ upplevt att det är otydligt vilken roll och vilket ansvar SSC tar gentemot myndigheten för att lösa oväntade fel eller problem. I ett scenario med förordningsanslutning utan möjlighet att träda ur får det inte finnas några tveksamheter kring ansvarsfrågan.

Förslaget innehåller inte några beräkningar eller redovisning av underliggande antaganden. Det gör det svårt att ta ställning till om förslaget svarar mot den uppskattade effektivitetsvinsten, för staten som helhet och för enskilda myndigheter.

Understryker vikten av uppföljning

När det gäller UKÄs anslutning av lönetjänster till SSC bedömer ämbetet att det inte inneburit några effektivitets- och resursfördelar. Ämbetet vill därför understryka vikten av att den föreslagna uppföljningen av anslutningen till SSC genomförs och att den inkluderar en effektivitetsutvärdering.

UKÄ är positiv till en ökad styrning av SSC när det gäller avgifter och kostnadseffektivitet. Ett avgiftstak skulle kunna vara en lösning för detta om prissättningen konstrueras med hänsyn till myndigheternas storlek så att kostnaderna blir rimliga för myndigheter av olika storlek.

Vidare vill UKÄ väcka frågan om en mindre administrativt krävande lösning än avgifter för bastjänsterna om anslutningen görs obligatorisk. Ett alternativ skulle kunna vara anslagsallokering kompletterat av timpenning vid användning av konsulttjänster.

Slutligen vill UKÄ uppmärksamma frågan om myndigheternas lönekompetens i förslagets konsekvensbeskrivning. En minskning av bemanning kan medföra en minskning i lönekompetens vilket gör myndigheterna till sämre rustade beställare av SSCs tjänster. På längre sikt kan det leda till ineffektiva beställningar. Frågan är om SSC kan utveckla sin roll i kontakterna med kunderna för att överbrygga kompetenstappet och främja effektiva beställningar.