Yttrande: kvalitetssäkring av högre utbildning

UKÄ har nu lämnat synpunkter på regeringskansliets förslag till nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning.

Promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning gick ut på remiss 18 mars 2015 och enligt förslaget ska det nya systemet börja gälla 1 januari 2016.