Yttrande över promemorian Översyn av folkhögskollärarexamen

Generellt tillstyrker UKÄ förslagen till författningsändringar. Det är positivt att examensmålen för folkhögskollärarexamen harmoniserar med dem för övrig lärarutbildning, men även att de på ett tydligare sätt knyter an till de förutsättningar som är specifika för yrkesverksamma folkhögskollärare.

UKÄ ser även positivt på de förtydliganden som föreslås avseende den utbildningsvetenskapliga kärnan och att den vetenskapliga grunden nu tydligare lyfts fram under kunskapsformen kunskap och förståelse.

UKÄ har inga synpunkter beträffande de förändringar som föreslås under rubriken Övrigt i examensbeskrivningen.

Målen kunskap och förståelse

UKÄ tillstyrker förslaget till justering som innebär att en student efter avslutad utbildning ska kunna ”visa kunskap om folkbildningens vetenskapliga grund och om dess betydelse för yrkesutövningen”. Detta är en skärpning, vilket UKÄ välkomnar, gentemot tidigare lydelse, som inte angav den vetenskapliga grunden.

Under denna kunskapsform ser även UKÄ generellt positivt på att den utbildningsvetenskapliga kärnan tydliggörs. Särskilt beträffande att såväl kunskap om bedömning som kunskap i pedagogiska-didaktiska perspektiv nu framgår, vilket var något som UKÄ (dåvarande Högskoleverket) betonade som viktigt i sitt remissvar på utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109).

Målen färdighet och förmåga

UKÄ ser positivt på att förslagen till justeringar bättre harmoniserar med hur examensmålen är formulerade för övriga lärarexamina. Däremot menar UKÄ att det är olyckligt att skrivelsen om förmågan ”… att inse betydelsen av olika mediers roll för denna” stryks i examensmålet som anger förmågan att hantera digitala verktyg, i synnerhet då även värderingsförmågan ”att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter” utgår under kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt.

Målen värderingsförmåga och förhållningssätt

UKÄ anser det olyckligt att förmågan ”att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter” utgår i förslaget. I just detta fall harmoniserar dessutom inte justeringen av examensmålet med övriga lärarexamina.

Möjligheten till praktik

I uppdraget ingick inte att ta ställning till utbildningens längd. UKÄ har således valt att inte kommentera detta. Däremot vill myndigheten problematisera den begränsade möjligheten till praktik, eller som i andra lärarutbildningar verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som följer av det faktum att utbildningen endast omfattar 60 högskolepoäng. UKÄ ser det som viktigt att studenterna får möjlighet att praktisera de nya kunskaper och förmågor som de erhållit i de teoretiska delarna av utbildningen.