Föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

UKÄ har lämnat synpunkter på förslaget till reviderade föreskrifter och allmänna mål om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

Enligt förslaget ska 4 kap. 2 § i de tidigare föreslagna föreskrifterna få en ny lydelse. Genom förändringen införs ett krav på att en extern aktör genomför utvärderingar och att vårdgivaren ska åtgärda eventuella brister.

Av det allmänna rådet som anges i bestämmelsen framgår att den externa utvärderingen bör genomföras vart femte år. I den konsekvensutredning som gjorts är detta utförligare beskrivet, dels genom att Lipus nämns som en sådan extern utvärderare, dels genom att Lipus arbetsmodell beskrivs.

Enligt denna arbetsmodell har en vårdgivare tre månader på sig att återkomma med en åtgärdsplan. Det framgår inte av den nya föreslagna lydelsen av 4 kap. 2 §, och det nämns inte heller i konsekvensutredningen, vilken sanktion som kan komma i fråga om ett upptäckt problem inte åtgärdas. UKÄ anser att bestämmelsen skulle kunna utvecklas i detta avseende.

UKÄ vill som en jämförelse peka på utformningen av bestämmelsen i 1 kap. 14 § högskolelagen (1992:1434) där det anges vad som gäller när kraven på ett examenstillstånd inte är uppfyllt.

Vad gäller den andra delen av remissen, att konsekvensutredningen kompletteras med uppgift om bemyndigande, har UKÄ ingen invändning.