Remissvar om livslångt lärande

UKÄ har yttrat sig över en promemoria från Utbildningsdepartementet om en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Syftet med införandet av en nationell referensram är bland annat att underlätta möjligheterna att jämföra kvalifikationer såväl nationellt som internationellt oavsett vem som utfärdar dem. Det innebär att även kvalifikationer som inte utfärdats inom offentliga utbildningssystem inkluderas.

UKÄ är i huvudsak positivt till förslagen. Det gäller bland annat att den nationella referensramen föreslås ha samma struktur som den europeiska. Men UKÄ föreslår ett klassificeringssystem som klargör från vilken utbildningsform en kvalifikation härrör.