Högskolestiftelser – en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet

UKÄ har förståelse för att det för några lärosäten finns behov av en verksamhetsform som ger dessa lärosäten större frihet att agera självständigt i internationella sammanhang än vad myndighetsformen ger. Förslaget om en ny särskild stiftelseform skulle dock, om det genomförs, förändra förutsättningarna för berörda universitet och högskolor i relativt hög grad.

UKÄ lämnar i sitt yttrande synpunkter på de delar av förslaget som har särskild betydelse för myndighetens verksamhet, och utgår från den föreslagna nya verksamhetsformen.

UKÄ välkomnar ambitionen att studenternas rättssäkerhet väsentligen ska förbli likvärdig efter en ombildning till en högskolestiftelse. Vi anser dock att förslaget att göra vissa bestämmelser i högskoleförfattningarna och förvaltningslagen tillämpliga på högskolestiftelser inte är tillräckligt omfattande för att uppfylla den ambitionen eller för att ge UKÄ motsvarande möjligheter att utöva tillsyn över högskolestiftelser som vi idag har över statliga universitet och högskolor.

Enligt ämbetet bör bland annat bestämmelserna om tillgodoräknande, examensbevis, avskiljande och disciplinära åtgärder göras tillämpliga med åtföljande överklagandemöjligheter.

UKÄ välkomnar att högskolestiftelser enligt förslaget ska lämna underlag för uppföljningar, utvärderingar och den officiella statistiken enligt samma principer som gäller för statliga lärosäten. Vi anser dock att det lagliga stödet för att enskilda utbildningsanordnare ska lämna de uppgifter om sin verksamhet som ämbetet begär bör förtydligas.

Med anledning av högskolestiftelsernas möjlighet att bedriva verksamhet inom särskilda bolag vill ämbetet också betona betydelsen av att de statistiska uppgifterna för högskolestiftelser är jämförbara med statliga lärosäten vad gäller omfattningen av verksamheten.

UKÄ tillstyrker förslaget att utreda frågan om det system som föreslås för högskolestiftelser gällande studenträttigheter bör gälla även för andra enskilda utbildningsanordnare.