Vad är officiell statistik?

UKÄ stöder till fullo att modellen för den officiella statistiken behålls. Vi ser den decentraliserade organisationsmodellen som en stor fördel, i och med att de statistikansvariga myndigheterna har kunskap om sina respektive sakområden.

Högskoleverket anmodades att yttra sig över betänkandet Vad är officiell statistik? (SOU 2012:83). I och med att Högskoleverket lagts ned har UKÄ tagit över ärendet.

Utredarens ställningstaganden utgår till stor del från behovet av att anpassa det svenska statistiksystemet till de föreslagna ändringarna i EU:s statistikförordning. Formuleringarna i den slutliga förordningen, den nationella tolkningen av denna och hanteringen av detta får därför stor betydelse för hur det svenska statistiksystemet kommer att se ut i framtiden.

Utredaren bedömer att systemet för den officiella statistiken i huvudsak fungerar väl idag och föreslår att den decentraliserade organisationsmodellen ska behållas. I detta instämmer UKÄ.

Vi vill dessutom framhålla att en viktig fördel med det decentraliserade statistiksystemet är att förutsättningarna för att statistiken ska vara relevant underlättas påtagligt, genom att statistikansvaret är förlagt till myndigheter med kunskap om sakområdet. Det är olyckligt att utredaren inte för något sådant resonemang, eftersom detta faktum betydligt förstärker fördelen med det decentraliserade statistiksystemet. UKÄ menar att kunskapen om sakområdet har stor betydelse för statistikens relevans.

Vid anpassningen av det svenska statistiksystemet till de kommande förändringarna i EU:s statistikförordning bör regeringen särskilt värna alla statistikansvariga myndigheters (SAM) beslutanderätt (avseende innehåll, metod och utveckling) för respektive statistikområde. Det är mycket olyckligt om statistikansvaret för övriga 26 SAM urvattnas i och med att SCB:s roll gentemot EU stärks.