Folkbildningens samhällsvärden – en ny modell för statlig utvärdering

UKÄ har anmodats att yttra sig över betänkandet Folkbildningens samhällsvärden – en ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72). UKÄ väljer att bara kommentera förslaget till utvärderingsmodell.

Utredaren har haft i uppdrag att föreslå en modell för utvärdering av folkbildning, där statliga utvärderingar liksom i dag kombineras med utvärderingar som utförs av Folkbildningsrådet. Resultatet av utvärderingarna ska kunna användas för att bedöma om syftena med folkbildningen uppfylls, till exempel att folkbildningen ska stärka och utveckla demokratin. Utvärderingarna ska göras oftare, ge en mer komplett bild av måluppfyllelsen och kunna utgöra underlag till beslut om statsanslag.

Det är UKÄ:s mening att det inte är säkert att det går att utforma en utvärderingsmodell som uppfyller alla önskemål. Utredaren nämner några tänkbara variabler att utvärdera, men de är, enligt UKÄ:s mening, av en sådan karaktär att de snarare lämpar sig som forskningsprojekt.

Utredaren förordar att de statliga utvärderingarna genomförs av två statliga analysmyndigheter, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och Myndigheten för kulturanalys, och att uppdraget till dem formuleras av en interdepartemental arbetsgrupp. Folkbildningsrådet föreslås också få ett utökat ansvar för att redovisa hur folkbildningens syften har uppnåtts.

UKÄ har ingen invändning mot valet av myndigheter. Den föreslagna konstruktionen verkar dock tung och svårarbetad. Det är också svårt att se vad som skiljer de statliga utvärderingarna från de utvärderingar som ska genomföras av Folkbildningsrådet.

UKÄ ser en risk för att den administrativa belastningen på folkhögskolor och studieförbund ökar, trots utredarens ambition att minska belastningen.