Den sociala snedrekryteringen till högskolan ökade under pandemin

Under pandemin har de sociala grupper som redan var överrepresenterade i högskolan sökt sig till högre studier i högre grad än andra grupper. Detta är ett tydligt mönster oavsett om vi studerar män, kvinnor, yngre eller äldre nybörjarstudenter. Den sociala snedrekryteringen till högskolan har därmed förstärkts under pandemin.

En tidig konsekvens av pandemin var att utsikterna på arbetsmarknaden blev sämre och att många unga blev helt eller delvis arbetslösa. Med anledning av detta satsade regeringen, med start under våren 2020, på en omfattande utbyggnad av högskolan och antalet registrerade studenter ökade därefter kraftigt. Man skulle därför kunna tänka sig att nya grupper av unga har sökt sig till högskolan under pandemin.

Men resultaten tyder på att de sociala grupper som redan var överrepresenterade på högskolan innan pandemin i än högre grad än andra grupper sökt sig till högskolan under pandemin. Det syns både när vi studerar den direkta övergången från gymnasieskolan till högskolan, övergången till högskolan bland äldre individer och när vi studerar den sociala sammansättningen bland alla nybörjarstudenter. Att de ungas besvärligare situation på arbetsmarknaden skulle få nya grupper att söka sig till högskolan, och att den sociala snedrekryteringen därmed skulle minska, finns det alltså inget stöd för baserat på den här undersökningen.

UKÄ följer regelmässigt upp olika gruppers övergång till högskolan, framför allt utifrån nationell-, regional, och social bakgrund samt kön. Av dessa bakgrundsvariabler är den sociala bakgrunden av störst betydelse för benägenheten att påbörja högskolestudier.