Högskolans framtida behov av doktorsexaminerade

I en ny rapport försöker UKÄ på olika sätt bedöma om utbildningen på forskarnivå är rätt dimensionerad utifrån samhällets behov.

I den här rapporten avgränsas frågan till om högskolans behov av forskande och undervisande personal med doktorsexamen kommer vara tillgodosett i framtiden. Genom denna prognos görs ett försök till att skapa en uppfattning om hur det framtida behovet av doktorsexaminerade kan tänkas se ut i högskolan.

Studien beskriver tillgången på personer med examen på forskarnivå, antalet som bedöms möjligt för högskolan att rekrytera (rekryteringsbasen) och behovet av doktorsexaminerade i högskolan fram till och med 2035 i två prognosalternativ.