Delredovisning om mål för antal examina för vissa utbildningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera de mål för antal examina som regeringen beslutade om i oktober 2021 för vissa examina inom hälso- och sjukvårdsområdet samt lärar- och förskollärarområdet. I UKÄ:s uppdrag ingår att följa upp målen för år 2021–2024 och att ta fram underlag till målnivåer och urvalet av utbildningar för år 2025–2028. Underlagen ska utgå från de kompetensbehov och förutsättningar som finns. Uppdraget ska slutredovisas i juni 2024. Nu redovisar UKÄ den första delredovisningen av uppdraget.

I delredovisningen ger vi exempel på hur kompetensbehovet av olika yrkesgrupper kan belysas utifrån befintliga rapporter och analyser. Vi belyser också in- och utflödet av studenter på de utbildningar som det finns uppsatta antalsmål för idag. Vi beskriver även utfallet år 2021 avseende antal utfärdade examina i relation till de nuvarande målnivåerna och konstaterar att antal examina 2021 vid många lärosäten ofta ligger i närheten av hur många man i genomsnitt skulle behöva examinera per år för att uppfylla målnivåerna. Det gäller båda områdena.

Med anledning av uppdraget ser UKÄ ett stort behov av dialoger med lärosäten och andra berörda aktörer. Detta för att kunna belysa såväl kompetensbehov som utbildningarnas förutsättningar ur så många perspektiv som möjligt.