Fortsatt stort intresse för sommarkurser

Satsningen på sommarkurser har gett resultat och antalet sommarstudenter har totalt sett ökat sedan 2019. Det finns ett fortsatt stort intresse för sommarkurser trots den minskning av antalet sommarstudenter som skett 2021 visar en rapport från UKÄ.

Från och med 2018 hade elva lärosäten uppdraget att anordna fler sommarkurser. Regeringen utökade satsningen 2020 till att omfatta ytterligare sju lärosäten och från och med 2021 utökades satsningen till totalt 29 lärosäten. Det är dessa utökade satsningar som nu följts upp.

Siffrorna tyder på att intresset att vidareutbilda sig är fortsatt stort. Vi har dock sett en minskning av antalet studenter på sommarkurser under 2021, vilket skulle kunna ses som en effekt av att restriktionerna som infördes i samband med pandemin började tas bort under sommaren 2021.

Sommaren 2020 hade vi som flest sommarstudenter, antalet sommarstudenter var året innan 24 470 och ökade till 43 880. Under 2021 minskade antalet till 37 810 studenter, vilket fortfarande är 55 procent fler sommarstudenter än 2019. Minskningen mellan åren 2020 och 2021 ska ses mot bakgrund av ett rekordstort antal sökande till sommarkurserna 2020 till följd av flera samverkande faktorer kopplade till de restriktioner som infördes i anslutning till coronapandemin.

Motverka lärarbrist

För att motverka lärarbristen skulle lärosätena i första hand anordna sommarkurser som kan ingå i en lärarexamen eller fungera som vidareutbildning och kompetensutveckling för lärare. Antalet lärarstudenter på sommarkurser har sedan 2019 ökat men även här ser vi en toppnotering av antalet studenter sommaren 2020. Sedan satsningen på sommarkurser inleddes har fler studenter med en tidigare lärarexamen studerat på sommaren. Uppföljningen visar även att utbudet av kurser som kan ingå i en lärarexamen eller fungera som kompetensutveckling för lärare har ökat under den undersökta perioden.

Antalet studenter som hade avlagt examen innan registrering på sommarkurser samma år har ökat, vilket tyder på ett bredare intresse för vidareutbildning och ett livslångt lärande. Uppföljningen indikerar att många studenter har använt sommarkurserna i det livslånga lärandet.

UKÄ:s slutsats är att satsningen på sommarkurser har gett resultat och att antalet sommarstudenter totalt sett har ökat sedan 2019. Det finns ett fortsatt stort intresse för sommarkurser trots den minskning av antalet sommarstudenter som skett 2021.

UKÄ kommer att fortsätta följa utvecklingen av sommarkurser och deras roll i högskolan framöver.

Antal studenter på sommarkurser, uppdelat på kön, och antal genomförda sommarkurser, 2016–2021. Antalet sommarkurser visas på höger y-axel.

Antal studenter på sommarkurser, uppdelat på kön, och antal genomförda sommarkurser, 2016–2021. Antalet sommarkurser visas på höger y-axel.