Doktorander med bristande studieprestation

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga i vilken omfattning doktorander inte erbjuds fortsatt anställning med hänvisning till bristande studieprestation, trots att lärosätet inte har beslutat om indragning av handledning. Detta redovisas nu i en ny rapport.

I uppdraget till UKÄ hänvisar regeringen till en skrivelse från Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) med rubriken Behov av ändringar i högskoleförordningen för att säkerställa doktoranders rättssäkerhet. I skrivelsen menar SULF att det finns en lucka i högskoleförordningen som medför en bristande rättssäkerhet för doktorander. Den innebär enligt SULF att lärosäten, med hänvisning till bristande studieprestationer, har underlåtit att erbjuda fortsatt anställning trots att lärosätet inte beslutat om indragning av handledning och andra resurser. SULF menar att det i praktiken innebär att en doktorand blir av med sin möjlighet att försörja sig och därför kan tvingas avbryta sin forskarutbildning.

UKÄ har inom ramen för uppdraget skickat en remiss med frågor till samtliga lärosäten med staten som huvudman, totalt 31 lärosäten. Det huvudsakliga syftet med frågorna har varit att få en uppfattning om hur vanligt det är att en doktorand inte erbjuds fortsatt anställning med hänvisning till bristande studieprestation, trots att lärosätet inte har beslutat om indragning av handledning och andra resurser. Det har även varit viktigt att få kunskap om lärosätenas uppfattning om varför sådana situationer i så fall har uppstått. UKÄ har bett lärosätena att begränsa sin redovisning till de senaste fem åren. Sammanlagt 7 av de 31 lärosätena har uppgett att det har förekommit något eller några fall där lärosätet inte har erbjudit fortsatt anställning, trots att man inte beslutat om indragning av handledning och andra resurser. Sammantaget rör det sig om 17 fall på de aktuella lärosätena.

UKÄ har även hämtat in uppgifter från sin databas Högskolan i siffror. Av dessa uppgifter framgår att antalet doktorander har varierat mellan 16 000 och 16 700 doktorander per år vid statliga lärosäten under de senaste fem åren. Av dem har majoriteten en anställning som doktorand och andelen med den anställningen har de senaste fem åren legat mellan 66 och 70 procent.

Mot bakgrund av det totala antalet doktorander som förekommit vid statliga lärosäten under de senaste fem åren, är antalet fall som lärosätena har redovisat en mycket liten andel. I ljuset av bland annat tidigare tillsynsärenden hos UKÄ finns det visserligen anledning att tro att det kan finnas något fler fall än vad som framgår av lärosätenas svar. Men även om dessa omständigheter tas i beaktande framstår det som att fallen ändå är få i förhållande till det totala antalet doktorander under perioden.

UKÄ vill samtidigt framhålla att för den enskilda doktoranden som inte får en förnyad anställning, kan konsekvenserna bli mycket kännbara. En sådan situation kan resultera i att doktoranden måste avbryta utbildningen utan möjligheter att få sitt ärende prövat på det sätt som gäller när rektor har fattat ett beslut om att dra in handledning och andra resurser. Regeringen och UKÄ har tidigare framhållit de starka rättssäkerhetsaspekterna när det kommer till doktorandernas rätt till handledning och andra resurser.