Ny rapport om etablering av utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige

UKÄ har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av de rättsliga förutsättningarna för etablering av utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige. Bakgrunden till uppdraget är de överväganden som regeringen gjorde i propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60). Resultatet av översynen redovisas i en rapport som UKÄ har överlämnat till regeringen.

UKÄ:s rapport fokuserar på utländska aktörers möjligheter att etablera utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige. I rapporten behandlas bestämmelser inom ett antal områden som kan vara viktiga vid etableringar, bl.a. examenstillstånd, studiestöd, etikprövning av forskning samt tillsyn och kvalitetssäkring. Rapporten behandlar även samarbeten med svenska lärosäten om etableringar.

I rapporten konstaterar UKÄ att det inte finns några formella hinder för en utländsk aktör att anordna högre utbildning eller etablera forskningsverksamhet i Sverige. Samtidigt finns det flera centrala författningsbestämmelser och andra villkor som en utländsk aktör måste förhålla sig till, framför allt när det gäller etablering av utbildningsverksamhet. Ställningstaganden inom ett område kan få konsekvenser inom ett annat område. UKÄ konstaterar också att vissa områden som kan ha betydelse för etablering av utbildning och forskning i Sverige kan behöva utredas särskilt eller bli föremål för fördjupad analys. Det är UKÄ:s förhoppning att den här rapporten ska vara ett underlag för vidare överväganden av regeringen när det gäller frågan om etablering av utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige.