Andelen inaktiva helårsstudenter på högskolan är oförändrad

UKÄ har analyserat andelen inaktiva studenter på universitet och högskolor. Andelen inaktiva studenter är fortfarande större på fristående kurser än på program. Andelen inaktiva män är också större än andelen inaktiva kvinnor.

Analysen visar att antalet helårsstudenter har ökat, men att andelen inaktiva helårsstudenter är oförändrat jämfört med läsåret innan. Jämfört med läsåret 2016/17 har andelen inaktiva studenter sjunkit från 9 procent till 8,7 procent men varierar mellan olika utbildningsområden och lärosäten. Av samtliga helårsstudenter var 8,7 procent inaktiva. Antalet helårsstudenter var under läsåret 23 770 fler än läsåret innan och antalet inaktiva studenterna har ökat i motsvarande grad.

Större andel inaktiva män än kvinnor

Andelen inaktiva studenter är fortfarande större på fristående kurser än på program. Andelen inaktiva män är också större än andelen inaktiva kvinnor. Läsåret 2020/21 var 10,8 procent av männen och 7,4 procent av kvinnorna inaktiva. Det innebär att andelen inaktiva män har ökat jämfört med läsåret innan. Andelen inaktiva kvinnor har däremot minskat sedan läsåret innan.

Fler inaktiva på kurser än program

Andelen inaktiva helårsstudenter har varit större på fristående kurser än på program under alla läsår som det finns uppgifter om. Sedan läsåret 2016/17 har andelen inaktiva studenter ökat på fristående kurser, från 21,4 procent till 22,1 procent. Andelen inaktiva helårsstudenter på program var 4,5 procent vilket är oförändrat jämfört med läsåret 2019/20. Sedan läsåret 2016/17 har andelen inaktiva studenter på program minskat, från 5,3 procent till 4,5 procent (0,8 procentenheter).

Antalet aktiva och inaktiva helårsstudenter på fristående kurser respektive program för läsåren 2016/17–2019/21.

Antalet aktiva och inaktiva helårsstudenter på fristående kurser respektive program för läsåren 2016/17–2019/21.

Definition av en inaktiv student:
En student som inte tar några poäng, under aktuell termin samt nästföljande termin, på en specifik kurs som studenten är registrerad på inom ett visst lärosäte och som samtidigt inte uppvisar någon aktivitet inom denna kurs. Aktivitet definieras som godkänt resultat på noll poäng eller mer, underkänt resultat på noll poäng eller mer, godkänd kurs, eller anmält sent avbrott på kurs.