Erfarenheter och slutsatser från examenstillståndsprövningar 2017-2021

I en ny rapport beskrivs UKÄ:s prövningar av ansökningar om examenstillstånd som inkommit under perioden 2017– första halvåret 2021. Fokus är på vilka examina lärosätena har sökt och på vilka grunder beslut om avslag eller beviljande har fattats.

Anledningen till att just denna period valdes är att en ny vägledning för tillståndsprövningar började tillämpas för ansökningar inkomna till UKÄ från och med den 1 januari 2017. Den nya vägledningen innebar bland annat att antalet bedömningsgrunder ökade när student-, arbetslivs- och jämställdhetsperspektiv lades till. Enstaka bedömningsgrunder fick därutöver ett skärpt fokus.

Några av resultaten i korthet:

Under perioden har UKÄ handlagt 73 ansökningar, varav 25 ansökningar (cirka en tredjedel) är från enskilda utbildningsanordnare och resterande 48 är från statliga lärosäten. Ansökningar om tillstånd för yrkesexamen har varit vanligast med totalt 46 ansökningar. Endast tre ansökningar under perioden rör konstnärliga examina.

Totalt har 39 procent av ansökningar fått avslag och 61 procent beviljats. Ansökningar från enskilda utbildningsanordnare har i högre utsträckning än statliga lärosäten fått avslag. Flest avslag kan härledas till bedömningsgrunden som handlar om hur lärosätena säkrar att studenterna når examensmålen. Även lärarresursen samt lärosätenas beskrivningar av område och huvudområde i relation till utbildningen brister i många ansökningar.

Förlängd prövningstid har haft betydelse för cirka en fjärdedel av ansökningarna. Justeringar av ansökan berör nästan uteslutande bedömningsgrunden säkring av examensmålen och de därtill kopplade styrdokumenten. I ett fall berörs lärarresursen.