Lärosätenas årsredovisningar 2021: Fler helårsstudenter och stora överskott

UKÄ har sammanställt uppgifter från universitetens och högskolornas årsredovisningar. Under 2021 ökade antalet helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå. Samtidigt uppvisar lärosätena det största överskottet sedan 2010.

UKÄ har gjort en uppföljning av omfattningen av utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt en översiktlig ekonomisk uppföljning som bygger på uppgifter ur lärosätenas resultat- och balansräkningar.

Enligt årsredovisningarna fanns det 2021 totalt 326 600 helårsstudenter vid de 33 lärosäten som ingår i analysen. Det är en ökning med 8 150 helårsstudenter jämfört med 2020. Både antalet anslagsfinansierade och studieavgiftsskyldiga helårsstudenter ökade jämfört med 2020.

År 2021 uppgick de totala kostnaderna (omsättningen) för verksamheten vid de 33 lärosäten som omfattas av analysen till 79,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,3 miljarder kronor i löpande priser jämfört med 2020. Även om kostnaderna har ökat vid nästan alla lärosätena så nämner flera i sina årsredovisningar att kostnaderna under 2021 varit lägre än budgeterat. Driftskostnaderna ligger för många lärosäten på samma nivå som föregående år och betydligt lägre än 2019. Personalkostnaderna har samtidigt ökat vid många lärosäten. Det beror till stor del på att de anställda blivit fler, men också på löneökningar och ökade kostnader för statliga avtalspensioner.

Höjda anslag och lägre kostnader än planerat har lett till stora överskott

Det ekonomiska resultatet (årets kapitalförändring) för 2021 uppgick till 2,3 miljarder kronor för de 33 lärosäten som omfattas av analysen, vilket motsvarar 2,9 procent av omsättningen (kostnaderna). Det är det största överskott som lärosätena uppvisat sedan 2010. Det samlade överskottet uppstod genom positiva resultat inom båda verksamhetsområdena. Det var 27 lärosäten som redovisade positiva resultat, och sex lärosäten som gick med underskott. Flera lärosäten nämner i sina årsredovisningar att överskottet kan härledas till ökade intäkter främst på grund av höjda anslag. Många pekar också på att pandemin medfört lägre kostnader än planerat.

UKÄ:s ekonomiska statistik kommer publiceras den 13 april.