Studenternas genomströmning opåverkad – men fortsatt fler disciplinåtgärder

Det går inte att se några tydliga effekter av coronapandemin på studenternas genomströmning i utbildningen vid universitet och högskolor. Samtidigt blev fortsatt fler studenter föremål för disciplinåtgärder under 2021. Jämfört med före pandemin har det skett en fördubbling av antalet fällda studenter.

Det är några av resultaten i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) tredje delrapportering om coronapandemins konsekvenser på högskolan, som publicerades den 15 mars. I delrapporten ingår resultat från fyra undersökningar som tagits fram sedan det senaste rapporteringstillfället den 1 december 2022.

– Det är intressant att kunna följa läget i högskolan med aktuell data. Nya uppgifter som vi tagit fram visar att studenternas genomströmning i högskolan i förvånansvärt liten utsträckning har påverkats av omställningen till distansundervisning. Samtidigt ser vi att arbetsmarknadsläget förbättrats något för dem som tog en examen under vårterminen 2021, säger Johan Gribbe, utredare och projektledare för regeringsuppdraget om coronapandemins konsekvenser.

Fördubbling av antalet fällda studenter under pandemin

En tydlig effekt av pandemin var att disciplinärendena ökade mycket kraftigt under 2020. Denna ökning har fortsatt under det senaste året – under 2021 ökade antalet fällda studenter med 24 procent jämfört med föregående år. Jämfört med före pandemin har antalet fällda studenter fördubblats. Den vanligaste orsaken till att en student blir föremål för en disciplinåtgärd är fortsatt plagiat, men det är framför allt det otillåtna samarbetet som ökat kraftigt under pandemin.

– Det finns flera förklaringar till att antalet fällda studenter fortsatt att öka. Bland annat lyfter lärosätena fortsatt fram svårigheter med att anpassa examinationer till digitala sådana. Återgången till undervisning och examinationer på campus under hösten 2021 har sedan medfört att antalet disciplinärenden har minskat under denna period, enligt flera lärosäten. Men hur man säkerställer examinationerna vid hemtentamina är en fortsatt utmaning för lärosätena, säger Stefan Axelsson, verksjurist på UKÄ.

Aktiviteten återkommer till campus

För att teckna en bild av omställningen till distansundervisning och arbete på distans vid universitet och högskolor har UKÄ under hela coronapandemin följt aktiviteten på sju campusområden. Uppgifter finns nu tillgängliga för perioden fram till och med februari 2022.

Resultaten visar att aktiviteten på campus under den första delen av vårterminen har ökat snabbt. Efter en ökning av smittspridningen under vintern har de flesta av regeringens och Folkhälsomyndighetens beslutade restriktioner med anledning av coronapandemin avvecklats från och med den 9 februari 2022. I slutet av februari 2022 var aktiviteten 72 procent av motsvarande vecka före pandemin. Det kan jämföras med senare delen av höstterminen 2021 då aktiviteten var drygt 60 procent av motsvarande period två år tidigare.