Universitets och högskolors arbete med att främja och bredda rekryteringen till högre utbildning

UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering till utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utifrån respektive lärosätes specifika profil och förutsättningar. Nu är rapporten här.

Syftet med den tematiska utvärderingen är att på nationell nivå synliggöra hur landets lärosäten arbetar med breddad rekrytering och undersöka hur långt Sverige har nått i att öka mångfalden i högskolan och motverka snedrekryteringen. Den tematiska utvärderingen ska både skapa kunskap om arbetet med breddad rekrytering och göra nytta genom att stödja utvecklingsarbetet för högsta möjliga kvalitet i sektorn.

- Det har varit ett angeläget uppdrag som på nytt har uppmärksammat snedrekryteringen till högskolan. Det finns många aspekter och infallsvinklar att ta hänsyn till när det kommer till breddad rekrytering, konstaterar Heléne Fröborg, projektledare för den tematiska utvärderingen.

Samarbete avgörande för både utvärderingen och vägen framåt

- Den tematiska utvärderingen bidrar med ett rikt material, där vi väver samman kunskapsläget om snedrekryteringen till högskolan utifrån analyser med utvärderingens resultat om hur lärosätena arbetar med breddad rekrytering. I utvärderingen rekommenderar bedömargruppen lärosätena vad de bör och kan göra i sitt fortsatta arbete för att bredda rekryteringen. Bedömargruppen ger också generella rekommendationer till lärosätena och regeringen, för att nå fram till insatser som kan göra skillnad i rekryteringen från underrepresenterade grupper till högskolan, fortsätter Heléne Fröborg.

En rapport i två delar

Den tematiska utvärderingens består av två delar. Den ena delen är en utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering som genomförts av en bedömargrupp. Den andra delen är en serie analyser och rapporter som UKÄ har tagit fram för att bidra till ytterligare kunskap om snedrekryteringen till högskolan och om breddad rekrytering i Skandinavien och övriga Norden.

I rapportens andra hälft, Bedömargruppens yttrande, sammanfattar bedömargruppen utvärderingens resultat på nationell nivå, redovisar sina slutsatser och ger sina generella rekommendationer till lärosätena respektive regeringen.

Bedömargruppens yttranden med återkoppling i form av graderade rekommendationer till respektive lärosäte återfinns i slutrapportens andra del, Universitets och högskolors arbete med att främja och bredda rekryteringen till högre utbildning, del 2.

Analyser fördjupar bilden

Den serie analyser och rapporter som UKÄ har tagit fram inom uppdraget ger fördjupad kunskap om snedrekryteringen till högskolan samt arbetet med breddad rekrytering i Sverige och våra grannländer. Men UKÄ följer regelbundet upp och publicerar statistik om rekryteringen till högskolan utifrån geografisk bakgrund, kön, nationell bakgrund, social bakgrund och ålder – uppgifter som också redovisas i UKÄ:s årsrapport.

- Analyserna fördjupar och kompletterar bilden av hur den breddade rekryteringen ser ut i Sverige idag, berättar Fredrik Svensson, senior utredare på UKÄ. Bland annat har vi undersökt hur den sociala snedrekryteringen ser ut i ett historiskt perspektiv, hur policyn för breddad rekryteringen ser ut i våra grannländer och sammanställt den nordiska forskningen på området. Vi har också studerat hur det har gått med snedrekryteringen och det breddade deltagandet under pandemin.

- Tillsammans med allt det som redan är känt om breddad rekrytering hoppas vi att detta kunskapsunderlag ska kunna användas för att inspirera ett fortsatt kunskapsbaserat arbete med att bredda rekryteringen till den svenska högskolan, fortsätter Fredrik Svensson

Uppföljning av resultaten

För att bidra till fortsatt utveckling kommer UKÄ att följa upp resultatet av den tematiska utvärderingen av lärosätenas arbete med att främja och bredda rekryteringen utifrån bedömargruppens graderade rekommendationer till respektive lärosäte.

Återföringskonferens om breddad rekrytering 30 mars
Onsdagen den 30 mars genomför Universitetskanslersämbetet en återföringskonferens med anledning av den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering. Tillsammans med representanter från flera inblandade lärosäten och organisationer går vi igenom vad vi lärt oss och vad tar vi med oss in i framtiden.

Läs mer om återföringskonferensen och anmäl dig