Inga stora effekter på genomströmningen under pandemin

Coronapandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning har i hög grad påverkat undervisningen vid landets universitet och högskolor. Men effekterna på studenternas genomströmning är genomgående små. Det framgår av en ny rapport från Universitetskanslersämbetet.

Syftet med rapporten har varit att varit att undersöka hur genomströmningen i högskolan har påverkats under coronapandemin med utgångspunkt i studenternas direkta prestationsgrad och programnybörjarnas direkta avhopp från sina studier. Den samlade bilden är att det inte går att se några stora effekter av coronapandemin på vare sig studenternas direkta prestationsgrad eller programnybörjarnas direkta avhopp från sina utbildningar.

– På en övergripande nivå är det anmärkningsvärt att den stora chock som coronapandemin och restriktionerna ända varit för utbildningen på högskolan inte förefaller ha påverkat studenternas genomströmning mer än vad vi här kan påvisa. Men det är viktigt att betona att undersökningar av prestationsgrad och avhopp inte ger hela bilden av hur undervisningen och examinationen i högskolan påverkats under coronapandemin, säger Fredrik Svensson, senior utredare på UKÄ.

Något ökad prestationsgrad för yngre studenter

Sammantaget har studenternas direkta prestationsgrad ökat med en procentenhet under coronapandemin, men utvecklingen mellan åren har varit ojämn. Under det första året minskade den direkta prestationsgraden med en procentenhet. Därefter har det skett en återhämtning och mellan vårterminerna 2020 och 2021 ökade den direkta prestationsgraden med nära två procentenheter. Det är framför allt de yngre studenterna som har förbättrat sin prestationsgrad.

Under coronapandemin har det samtidigt skett en förändring i studenternas fördelning mellan olika studieformer och det har påverkat den genomsnittliga prestationsgraden. Andelen studenter på fristående kurser – där studenterna vanligen har lägre prestationsgrad – har ökat, vilket har inneburit en lägre direkt prestationsgrad för studenter totalt sett i högskolan. Ser man endast till programstudenter har prestationsgraden ökat med i storleksordningen två till tre procentenheter under pandemin.

Ingen förändring i avhoppen

Det går inte att se någon tydlig förändring av de direkta avhoppen under pandemin. Det ligger i linje med vad man kan förvänta sig med tanke på att studenternas prestationsgrad totalt sett har ökat under pandemin. Tvärtom är programnybörjarnas kvarvaro på sina utbildningsprogram ett påfallande stabilt fenomen och skillnaderna mellan åren är små.

Direkt prestationsgrad och direkta avhopp

Prestationsgraden är ett mått som visar hur många högskolepoäng studenter tar av det antal högskolepoäng de är registrerade för under en termin och anges i procent. Vanligtvis följs avklarade poäng för varje kursregistrering upp under registreringsterminen och de tre efterföljande terminerna, vilket betyder att uppföljningstiden för prestationsgrad totalt är fyra terminer. Om en student tar alla sina registrerade poäng under uppföljningstiden är prestationsgraden 100 procent.

För att studera effekterna på prestationsgrad under pandemin med så aktuell data som möjligt har vi tagit fram ett särskilt anpassat mått på prestationsgrad. För att undvika sammanblandning med det ordinarie prestationsgradsmåttet kallar vi detta mått direkt prestationsgrad. Detta mått är identiskt med det ovanstående förutom att vi har tagit bort de tre efterföljande terminerna i uppföljningstiden. Kurspoängen ska alltså avklaras under den termin då studenten först registrerade sig på kursen. Det gör att vi i högre grad kan uttala oss om mer aktuella skeenden, men det har naturligtvis nackdelen att den uppgift som måttet visar ligger ganska långt ifrån den andel av sina poäng som studenterna slutligen tar.

För att studera effekterna på avhopp under pandemin med så aktuell data som möjligt har vi på samma sätt tagit fram ett särskilt anpassat mått på avhopp från program. Det kallar vi direkta avhopp. Det är identiskt med vårt ordinarie mått för avhopp från program, men följer upp studenternas registrering efterföljande termin. Även här har vi alltså kortat ner uppföljningstiden för att ge en mer aktuell bild av utvecklingen.