Kvalitetskriterier för benämningen universitet

I den här rapporten redovisar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sitt förslag på kvalitetskriterier för benämningen universitet, utifrån det regeringsuppdrag som UKÄ fick i mars 2021. Kvalitetskriterierna syftar till att tydliggöra att kvalitet är en viktig aspekt i regeringens överväganden inför att besluta om eventuella nya universitet.

Skillnaden mellan högskolor och universitet

UKÄ:s utgångspunkt för arbetet har varit det som idag särskiljer universitet från högskolor, nämligen det generella tillståndet att inrätta forskarutbildning (gäller inte konstnärliga examina). Hur framgångsrik en högskola har varit i att inrätta forskarutbildning och att förvalta examenstillstånd på forskarnivå kan ses som ett mått på hur universitetslik verksamheten är. Kvaliteten på en högskolas forskning och samverkan, som utöver utbildning, har varit tungt vägande aspekter när högskolor utsetts till universitet tidigare i Sverige, är områden som regeringen redan har indikatorer för genom andra myndigheter.

Kvalitetsgranskningar som underlag för beslut

En central fråga i framtagandet av kvalitetskriterier för benämningen universitet har varit om UKÄ:s kvalitetsgranskningar kan utgöra underlag vid regeringens eventuella framtida beslut om att utse universitet. En jämförelse har därför gjorts mellan kriterierna i UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar och universitetskriterier som tidigare gällt i Sverige samt nu gällande universitetskriterier i Norge. Jämförelserna visar att kriterierna i UKÄ:s kvalitetsgranskningar i stort sett täcker in ovannämnda universitetskriterier, i alla fall om granskningarna genomförts relativt nyligen för både utbildning och forskning.

Bredd och profileringar är möjliga utvecklingsvägar

Förutom en helhetsbedömning av forskningens och samverkans kvalitet, är frågan om bredd den som inte besvaras av UKÄ:s granskningar. UKÄ:s bedömning är att bredd och profilering är två möjliga alternativa utvecklingsvägar för en högskola, och det vore olyckligt med kvalitetskriterier som skulle leda till att högskolorna arbetade mot att bredda sin verksamhet på det sätt som tidigare varit fallet. Om en högskola väljer att profilera sig, är det samtidigt viktigt att sträva efter kompletta miljöer så att forskningsanknytningen för grundutbildningen säkras.

UKÄ föreslår att följande kvalitetskriterier ska gälla när regeringen utser en högskola till universitet:

  • framgångsrikt inrättande av forskarutbildning och förvaltning av examenstillstånd på forskarnivå
  • hög kvalitet i utbildning, forskning och samverkan.

I en sammanvägd bedömning ingår även hur högskolans forskning och forskarutbildning hänger samman med högskolans övriga verksamhet.

Helhetsbedömning och kvalitet – viktiga faktorer för framtida universitet

Vår bedömning är att mer precisa kvalitetskriterier (exakta indikatorer) inte är förenliga med det nuvarande förfarandet, där det är regeringen som fattar beslut och tar initiativ till att utse universitet. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning, så att regeringen kan försäkra sig om att kvaliteten kan säkras i den aktuella högskolans befintliga verksamhet och därmed är tillräcklig för att kunna utvecklas till att bli ett universitet med de resurser som krävs.