Studenter ger gott betyg till distansundervisningen – men en tredjedel tycker att lärares digitala kompetens brustit

77 procent av studenterna i en omfattande enkätundersökning tycker att utbildningen under coronapandemin varit bra eller mycket bra. De har också fått det stöd de behövt från lärarna. Men ungefär en tredjedel uppger att lärarnas brist på digitala kompetens påverkat undervisningen negativt.

I enkätundersökningen har 10 997 student tillfrågats om sin studiesituation. Studenternas upplevelser präglas av en utbildning som till stor del bedrivits på distans under pandemin. Fler än hälften uppger att all deras undervisning lagts om till distans och nio av tio svarar att de till minst hälften haft distansutbildning under pandemin. Flertalet av studenterna uppger att lärarna har gjort bra arrangemang för distansundervisningen och kommit med bra information om hur undervisningen ska gå till. Studenterna har även uppmuntrats att komma med förslag till förbättringar av distansundervisningen.

En majoritet av studenterna svarar att de fått det stöd de behöver av sina lärare för att klara studierna under pandemin. Men ungefär en tredjedel uppger att brist på digital kompetens hos lärarna har påverkat undervisningens kvalitet negativt. Det finns några könsskillnader i synen på distansundervisning – kvinnor har generellt varit mer positiva i sina svar och uppger i högre grad än män att de blivit mer positiva till distansundervisning under pandemin. De flesta studenter har upplevt mer stress och oro under pandemin och det gäller kvinnor i högre grad än män. Också nybörjarstudenterna har i något högre grad upplevt stress och oro.

En undersökning som genomförts bland norska studenter under pandemin visar på liknande resultat. I Norge liksom i Sverige är studenterna överlag positiva till den undervisning de fått under pandemin. Flertalet av studenterna vid svenska lärosäten ger sin utbildning ett gott betyg trots den stora omställningen till distansundervisning – 77 procent av studenterna uppger att utbildningens kvalitet sammantaget varit bra eller mycket bra under pandemin. Samtidigt är siffran lägre än i den studentspegel som genomfördes 2016. Då gav 91 procent av studenterna sin utbildning det sammanfattande betyget bra eller mycket bra.

UKÄ och dess föregångare Högskoleverket (HSV) har tidigare gjort enkäter riktade till studenter, så kallade studentspeglar. Dessa genomfördes 2002, 2007 och 2016. Metoden liknar den som UKÄ och tidigare Högskoleverket använt i sina studentspeglar. En viktig skillnad är att nybörjarstudenternas situation har undersökts särskilt.

Studentspegeln 2021 skickades till 10 997 studenter och totalt svarade 3 893 personer, vilket var 35,4 procent.