Stor pandemieffekt på studentutbytena

En intervjuundersökning från Universitetskanslersämbetet visar att coronapandemin har haft en stor inverkan på studentmobiliteten. Inte minst har utbytesverksamheten påverkats kraftigt visar både intervjuundersökningen och den officiella statistiken.

För att komplettera bilden av studentmobilitetens utveckling i den officiella statistiken har UKÄ genomfört intervjuer med mobilitetsansvariga vid lärosätena. Sammantaget genomfördes under oktober 2021 intervjuer med företrädare för sex lärosäten om deras bild av situationen under coronapandemin och erfarenheter från mobilitetsverksamheten under perioden från vårterminen 2020 till höstterminen 2021.

Framför allt är det utbytesstudenterna som har påverkats av pandemin. Antalet utresande utbytesstudenter minskade med 75 procent läsåret 2020/21 jämfört med 2018/19, och antalet inresande utbytesstudenter halverades under samma period. Lärosätena har under pandemin försökt kompensera bortfallet av platser genom ett ökat utbyte med europeiska samarbetspartners. Omorienteringen till europeiska utbyten syns också i statistiken. Medan några av de vanligaste studiedestinationerna innan pandemin var USA, Australien och Kina, var det under föregående läsår i stället europeiska länder som toppade listan över länder dit de svenska utbytesstudenterna åkte.

I motsats till utbytesstudenterna har antalet inresande freemover-studenter inte minskat under pandemin. De freemover-studenter som inte betalar studieavgift har i stället fortsatt att öka.

Lärosätena har också gjort stora förändringar i sin mottagnings- och stödverksamhet för inresande studenter på grund av pandemin. Flera exempel ges i rapporten. En del av de nya digitala lösningarna kommer man att fortsätta att använda efter pandemin.

Preliminära uppgifter för registrerade inresande studenter höstterminen 2021 visar en återgång volymmässigt till nivån före pandemin. För utresande studenter saknas ännu uppgifter. Av de intervjuade lärosätenas beskrivningar och pandemiläget i världen i november 2021 går det att förmoda att pandemin kommer att fortsätta att påverka utresande utbytesstudenter även läsåret 2021/22.