Förseningar och förändringar – men i stort tycker doktoranderna att det fungerat bra med distansarbete

Majoriteten av doktoranderna tycker att det gått bra att arbeta på distans och att lärosätena hanterat coronapandemin på ett bra sätt. Men fler än hälften har behövt ställa in eller senarelägga moment i forskarutbildningen, och en fjärdedel har behövt ändra inriktning. Detta visar resultaten från en omfattande enkätundersökning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Undersökningen visar att majoriteten av doktoranderna tycker att det har fungerat bra att arbeta på distans. Även om många menar att mängden handledning har minskat under pandemin är de flesta nöjda med kvaliteten på den handledning de fått. De flesta är också nöjda med digitala forskarutbildningskurser, seminarier och disputationer liksom med den arbetsutrustning för hemarbete som de haft tillgång till under pandemin. Sammantaget visar undersökningen att lärosätena överlag har lyckats hantera pandemins konsekvenser på ett sätt som doktoranderna är nöjda med.

Trots att mycket har fungerat väl under coronapandemin har det också funnits svårigheter. De internationella samarbetena har blivit färre. Flertalet av de svarande uppger också att det intellektuella utbytet med andra doktorander och seniora forskare har minskat. Fler än hälften uppger att de har behövt ställa in eller senarelägga moment i forskarutbildningen. Det handlar i stor utsträckning om materialinsamling som inte kunnat genomföras. För många har avhandlingsarbetet därför gått långsammare än planerat och en fjärdedel av alla doktorander uppger att de behövt ändra inriktning på sin avhandling. En del doktorander har ansökt om förlängning av sin doktorandtjänst under coronapandemin och undersökningen visar att majoriteten av ansökningarna har beviljats.

Skillnaderna mellan olika forskningsämnesområden är stora. Doktorander inom humaniora och konst svarar genomgående mer negativt på frågorna i enkäten än genomsnittet. Den doktorandgruppen, tillsammans med doktorander inom samhällsvetenskap, uppger att de stött på störst hinder i sitt avhandlingsarbete under coronapandemin. I en jämförelse mellan svenska och utländska doktorander är det också tydligt att utländska doktorander har mer negativa erfarenheter av att bedriva forskarstudier under coronapandemin än svenska doktorander.

UKÄ och dess föregångare Högskoleverket (HSV) har tidigare gjort enkäter riktade till doktorander, så kallade doktorandspeglar. Dessa genomfördes 2003, 2008 och 2016. Metoden liknar den som UKÄ och tidigare Högskoleverket använt i sina studentspeglar.

Doktorandspegeln 2021 skickades till 4 002 doktorander och 1 661 personer besvarade den. Det motsvarar en svarsfrekvens på 41,5 procent.