Aktiviteten på campus på väg tillbaka – men långt kvar till nivån före pandemin

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har med hjälp av mobiltelefondata följt aktiviteten på sju campus mellan januari 2019 och november 2021. Aktiviteten på campus sjönk kraftigt i mars 2020 som en följd av rekommendationen att all undervisning på högskolan skulle ske på distans. Höstterminen 2021 är aktiviteten något högre, men det är fortfarande mycket långt kvar till de nivåer som var normala före pandemin.

Även under höstterminen 2020 steg aktiviteten på campus, men minskade sedan i samband med den ökade smittspridningen under hösten 2020. Under våren 2021 har aktiviteten legat stabilt på en låg nivå på motsvarande 40 procent av vad som vad normalt före pandemin. Under höstterminen 2021 har aktiviteten ökat till 60 procent, efter att rekommendationerna om distansundervisning tagits bort. De senaste veckorna har aktiviteten ökat ytterligare och ligger nu på drygt 70 procent av vad som var normalt före pandemin.

Undersökningen har bedrivits genom att mäta mobiltelefonaktiviteten inom ett förbestämt geografiskt område. Områdena innefattar inte bara campusområden så det går att förvänta sig ett visst mått av bakgrundsbrus. Det campus som ligger mest avskilt, Stockholms universitet, har klart lägre aktivet än de andra i undersökningen jämfört med innan pandemin. Under hösten 2021 har aktiviteten på Stockholms universitets campus legat på drygt 20 procent jämfört med 2019.

Figur 1. Veckovis aktivitet på de sju campusområdena från 1 januari 2019 till och med 26 november 2021.

Veckovis aktivitet på de sju campusområdena från 1 januari 2019 till och med 26 november 2021.