Åtta lärosäten om forskarutbildningen – högt intresse för forskarutbildning från utländska sökanden

Intresset för forskarutbildningen stort och antalet sökande har ökat de senaste tio åren. Det är fler utländska sökande än svenska, men en högre andel av de svenska antas. Det är några av resultaten i den nyutkomna rapporten Röster om forskarutbildningen där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har intervjuat åtta lärosätena om deras syn på forskarutbildningen.

Intervjuundersökningen är en del i temaprojektet Fokus forskarutbildning som under ett par års tid belyst forskarutbildningen ur olika perspektiv. I intervjuerna fick lärosätena svara på frågor om bland annat sökande till forskarutbildningen och efterfrågan på doktorsexaminerade. I svaren kan vi notera skillnader beroende på lärosätenas storlek, ämnesinriktning och hur länge de har funnits.

Resultat i urval

  • Lärosätena menar att intresset för forskarutbildningen är stort och antalet sökande har ökat de senaste tio åren. Det är främst utländska sökande som har ökat, i första hand från Asien. Lärosätena beskriver i intervjuerna hur processen för att söka en forskarutbildning har förändrats jämfört med för tjugo år sedan och att idag utlyses alla doktorandanställningar.
  • Lärosätena säger att de har fler utländska än svenska sökande. De nämner att det är en högre andel av de svenska sökandena som antas och en lägre andel av de utländska sökandena som blir antagna.
  • UKÄ har sett i statistiken att andelen av den svenska befolkningen som påbörjar en forskarutbildning senast vid 30 års ålder har minskat. Något som är svårt att bedöma enligt lärosätena. Flera lärosäten säger att lönen efter forskarutbildningen kan vara en faktor som påverkar valet att genomföra en forskarutbildning, och kan vara en orsak till ett minskat intresse bland svenska doktorander.
  • Flera lärosäten nämner att de har ett stort behov av disputerade lärare och många som har doktorerat stannar inom akademin. De säger även att behovet av lärare och forskare varierar mellan forskningsämnesområdena. Flera av de intervjuade lärosätena säger att det är främst inom vård och lärarutbildning som lärare saknas.