Stor ökning av ärenden till Överklagandenämnden för högskolan under pandemin

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av antalet ärenden till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Mellan 2018 och 2020 fördubblades antalet inkomna ärenden och ökningen fortsatte under 2021. Bakom ökningarna ligger fler överklagade antagningsbeslut, vilket sannolikt både är en följd av coronapandemin och förändringar som gjort det lättare för studenter att vända sig till nämnden med ärenden.

Antalet inkomna ärenden låg 2018 på 1 480. Två år senare hade de ökat till 3 053. Det är framför allt överklaganden av antagningsbeslut som ligger bakom utvecklingen. Bara mellan 2019 och 2020 ökade antalet antagningsärenden med 868.

En förklaring till ökningen är att det är enklare att överklaga nu, efter att UHR lagt upp en blankett på sin webbplats. En annan förklaring är att pandemin har inneburit ett ökat intresse för högre studier. Mellan höstterminerna 2019 och 2020 ökade antalet sökande utan tidigare högskolestudier med 15 procent. Inför vårterminen 2022 har enligt UHR antalet sökande däremot minskat med sex procent, och det blir intressant att se om det kommer leda till att antalet överklaganden minskar.

UKÄ är enligt sin instruktion värdmyndighet för Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Nämnden är en självständig myndighet, men UKÄ ska enligt instruktionen upplåta lokaler och sköta administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt nämnden. Ärendena handläggs vid juridiska avdelningen, medan all registrering av ärendena görs av avdelningen för verksamhetsstöd.