Planering och undervisning i en pandemi – en fallstudie av tio kurser

Omställningen till digital examination har varit en stor utmaning under coronapandemin. Detta uppger flera lärare i en ny fallstudie från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Däremot ska kursens kvalitet och den lärarledda tiden inte påverkats påtagligt, enligt lärarna.

I rapporten har vi fördjupat oss i tio olika kurser på grundnivå som gavs både höstterminen 2019 och 2020. Vi har analyserat dem utifrån tre olika empiriska underlag: scheman, examinationsuppgifter samt intervjuer med kursansvariga lärare. En viktig del i den här rapporten är den fördjupade bild av övergången till distansundervisning som de olika fallbeskrivningarna ger. Fallbeskrivningarna visar mer i detalj hur lärarna har anpassat undervisningen i de enskilda kurserna till distanssituationen, och vad de har uppfattat fungerat bra och mindre bra.

Sammantaget har den lärarledda tiden på kurserna inte förändrats påtagligt. Det har däremot examinationsmetoderna för de kurser som tidigare haft salstentamen. Tentamina i hemmiljö har för dessa ordnats på olika sätt, alltifrån att tillåta alla hjälpmedel utom samarbete och anpassa frågorna efter detta, till att hålla ljud- och videoövervakade tentamina via Zoom. Återkommande i intervjuerna var att lärarna upplevde omställningen till digital examination som en stor utmaning.

Samma upplägg, annan interaktion

I intervjuerna ställde UKÄ frågor om huruvida de kursansvariga lärarna själva ansåg att kursens kvalitet påverkades av övergången till distansundervisning. Flera av lärarna framhöll att innehållet i kursen var i princip detsamma, även om undervisningen övergick till distans. Samtidigt nämnde vissa att även om såväl föreläsningar som seminarier har fungerat förhållandevis väl att genomföra digitalt, har interaktionen förändrats. Detta menar en del har påverkat studenternas lärande. Liknande resonemang finns i andra rapporter som UKÄ och andra organisationer har publicerat.