Fortsatt rekordmånga studenter i högskolan enligt preliminära uppgifter

Preliminära uppgifter visar att antalet studenter i den svenska högskolan höstterminen 2021 ligger kvar på samma höga nivå som föregående hösttermin. Antalet inresande studenter har ökat kraftigt och är åter på samma nivåer som före coronapandemin, samtidigt som antalet svenska studenter minskar något jämfört med höstterminen 2020. Det totala antalet studenter är därmed närmast oförändrat.

De preliminära uppgifterna samlas in av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av UKÄ precis som andra uppgifter som ligger till grund för den officiella högskolestatistiken. Syftet är att redovisa så aktuella uppgifter som möjligt även om uppgifterna endast ger en indikation på hur utvecklingen ser ut för den senaste höstterminen.

Stor ökning av antalet inresande studenter

Pandemin och de strikta reserestriktioner som funnits runt om i världen sedan våren 2020 gjorde det svårt för studenter att resa till Sverige från sina hemländer vilket resulterade i att antalet inresande studenter minskade under föregående år. Under våren och sommaren har restriktioner lättat och inresande studenter har åter valt att studera i Sverige. Effekterna av att restriktionerna lättat ser vi i den svenska högskolan under höstterminen 2021 i form av fler inresande nybörjare och registrerade studenter.

De preliminära uppgifter för höstterminen 2021 visar att det totala antalet studenter i den svenska högskolan ligger kvar på en rekordhög nivå, 375 600, vilket är cirka 200 studenter fler än föregående hösttermin. Vi ser även att antalet inresande studenter ökat kraftigt, med 73 procent. Den stora ökningen av antalet inresande studenter har i stort kompenserats av ett minskat antal svenska studenter och det totala antalet registrerade studenter höstterminen 2021 är i princip oförändrat, jämfört med höstterminen 2020. Antalet svenska studenter är 8 200 färre fler än förra höstterminen, sett till att det finns 355 800 svenska studenter i högskolan motsvarar detta enbart en minskning med 2 procent.


Höstterminen 2020

Höstterminen 2021

Förändring i antal

Procentuell förändring

Svenska studenter

364 000

355 800

-8 200

-2 %

Inresande studenter

11 400

19 700

8 300

73 %

Totalt

375 400

375 600

200

0 %

Tabell 1.Preliminära uppgifter över antalet registrerade studenter höstterminen 2021, uppdelat på svenska och inresande studenter samt förändring jämfört med höstterminen 2020. Uppgifterna är avrundade och är därför inte summakonsistenta

Stor ökning av antalet yngre svenska nybörjare

Samma mönster som bland de registrerade studenterna ser vi i uppgifterna för högskolenybörjarna. Höstterminen 2021 började 73 600 nya studenter på en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå Det är 1 400 fler jämfört med föregående hösttermin. Men precis som med det totala antalet studenter minskar antalet svenska nybörjare något medan antalet inresande nybörjare nästan fördubblats.

Antalet svenska nybörjare är 56 800 vilket är en minskning med cirka 6 700 studenter eller 10 procent. Samtidigt ökar antalet inresande nybörjare med 8 100 studenter till cirka 16 800. Detta innebär i stort sett en dubblering av antalet inresande nybörjare.Höstterminen 2020

Höstterminen 2021

Förändring i antal

Procentuell förändring

Svenska nybörjare

63 500

56 800

-6 700

-10%

Inresande nybörjare

8 700

16 800

8 100

93%

Totalt

72 200

73 600

1 400

 2%

Tabell 2. Preliminära uppgifter över antalet högskolenybörjare höstterminen 2021, uppdelat på svenska och inresande samt förändring jämfört med höstterminen 2020. Uppgifterna är avrundade och är därför inte summakonsistenta

Ljusningen och återhämtningen i den Svenska ekonomin ser ut att ha bidragit till fler arbetstillfällen och att färre svenska nybörjare sökt sig till högskolan än föregående år, antalet svenska nybörjare minskade under höstterminen 2021 med 6 700 studenter. Totalt ökar antalet högskolenybörjare höstterminen 2021 med 1 400 studenter. Då antalet inresande nybörjare åter är uppe i samma nivå som före coronapandemin ser vi totalt en ökning av antalet högskolenybörjare med 1 400 studenter.

Minskning av antalet nybörjare på sjuksköterskeprogrammet

På program mot sjuksköterskeexamen minskar antalet nybörjare jämfört med höstterminen 2020 med 110 studenter till 2 890. På program mot specialistsjuksköterskeexamen ser vi endast en marginell förändring. Jämfört med höstterminen 2020 minskar antalet nybörjare med 30 studenter till 2 260, en minskning med en procent jämfört med höstterminen 2020.

Det är dock viktigt att poängtera att en betydande andel av antagningen till program mot sjuksköterskeexamen sker på vårterminen. Därutöver kan det ha funnits svårigheter att bygga ut vissa utbildningar inför höstterminen. Detta kan vara anledningar till varför antalet nybörjare minskat på sjuksköterskeprogrammet. Eventuellt ser vi en större effekt i ökat antal nybörjare under vårterminen 2022 i och med det stora intresset för sjuksköterskeprogrammet ser ut att ha fortsatt, vilken även återspeglar sig i det stora antalet sökande per antagen.