Dokumentering av betygsunderlag

Frågan har rests i flera sammanhang om hur universitet och högskolor ska dokumentera underlag till betyg och om underlaget ska registreras i studieregistret Ladok. UKÄ har utrett frågan i ett särskilt projekt och redovisar nu resultatet i en rapport.

I rapporten framhåller UKÄ att bestämmelserna i 31 § förvaltnings­lagen och 21 § myndighetsförordningen om dokumentering av myndighetens beslut gäller för det betygsbeslut som examinatorn fattar efter genomgången kurs. Betyget på kursen ska också registreras i studieregistret.

Ett lärosäte kan välja att dela in en kurs i delkurser, moment eller andra former av moduler som betygsätts var för sig enligt kursplanen. Bestämmelserna i 31 § förvaltningslagen och 21 § myndighetsförordningen är tillämpliga på de betygsbeslut som examinatorn fattar på modulerna enligt kursplanen. Betyget på modulerna ska även registreras i studieregistret.

Inte sällan är kursplanernas examinationsregler utformade så att studenten ska utföra flera uppgifter, prestationer eller andra obligatoriska moment innan examinatorn kan fatta beslut om betyg på kursen eller på modulen. UKÄ anser att bedömningarna av de obligatoriska momenten utgör beslut av lärosätet. Därför måste de också dokumenteras enligt 31 § förvaltningslagen och 21 § myndighetsförordningen. Däremot vill UKÄ inte förorda en tolkning av studieregisterförordningen som innebär att betygsunderlaget även måste registreras i studieregistret. UKÄ har i andra sammanhang uppmärksammat regeringen på behovet av en översyn av studieregisterförordningen. UKÄ avser även att uppmärk­samma regeringen på behovet av ett förtydligande av förordningen när det gäller registreringen av studiemeriter.

I rapporten gör UKÄ också vissa uttalanden om studenternas rätt till information och om hur länge studenterna kan använda betygsunderlaget på en kurs.