Uppföljning av lärosätenas bedömning av reell kompetens

I en ny rapport följer Universitetskanslersämbetet upp universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Rapporten presenterar för första gången detaljerad statistik över antalet personer som ansökt, bedömts behöriga och antagits på grund av sin reella kompetens mellan höstterminen 2018 och vårterminen 2021.

Ökat antal ansökningar för bedömning av reell kompetens

Uppgifterna från lärosätena visar att för höstterminerna 2018 - 2020 har mellan 3 700 - 4 200 personer ansökt om att få sin reella kompetens bedömd per termin. Motsvarande antal för vårterminerna 2019 - 2021 har varit mellan 1 600 - 2 300 personer. Antal ansökningar har ökat för varje termin ungefär i takt med ökningen av antalet personer som söker till högre utbildning.

Andelen av de som ansökt som bedömts behöriga har legat mellan 35 - 40 procent. Andelen av de som bedömts behöriga som därefter antagits till utbildningen har varierat mellan 40 - 45 procent. Fler kvinnor än män har ansökt och bedömts behöriga, men andelen som sedan antagits är något större för männen.

Flera felkällor i uppgifterna

Dessvärre visar svar från lärosätena att uppgifterna inte är fullt tillförlitliga och har flera felkällor. Bland annat är det ibland svårt att hitta alla ärenden i systemen och olika definitioner av reell kompetens har använts.

Vi har även jämfört siffrorna från lärosätena med uppgifter vi beställt från Universitets- och högskolerådet (UHR). De visar på färre antal personer som ansökt men samma tendens till ökning. Även här finns flera felkällor. Bland annat inkluderas inte alla ansökningar om bedömning av reell kompetens och det är ibland svårt att avgöra om sökande blivit behörig på grund av sin reella kompetens eller av annan anledning.

Svårt att få fram nationell statistik

En stor majoritet av lärosätena har svarat att det var mycket svårt att ta fram uppgifterna och att de behöver ett utökat systemstöd. Vi har också noterat att det är speciellt svårt att få fram nationell statistik för tillgodoräknanden baserade på reell kompetens. I brist på nationella uppgifter så presenterar vi statistik från några få lärosäten. Av Umeå universitets ansökningar om tillgodoräknande hade cirka 10 procent, 350 stycken, reell kompetens i form av yrkeserfarenhet som grund. Cirka sex procent av alla godkända tillgodoräknanden hade yrkeserfarenhet som grund.

Behov av samsyn och systemstöd

Vår utredning visar att de förutsättningar för att ta fram statistik, som UKÄ tidigare sagt krävs, fortfarande inte finns på plats: Det finns ingen generell samsyn rörande definitionen av vad som ska bedömas som reell kompetens och IT-systemen där de olika underlagen om reell kompetens registreras ger inte stöd för att ta in de uppgifter som krävs.

För att kunna följa upp hur reell kompetens relaterar till genomströmning, breddad rekrytering, livslångt lärande och andra politiskt prioriterade områden behöver uppgifter om ansökning, bedömning, antagning och tillgodoräknande kopplat till reell kompetens finnas på individnivå och kunna föras på Statistiska centralbyråns (SCB) universitets- och högskoleregister.

Om regeringen vill möjliggöra statistiska uppföljningar och analyser föreslår UKÄ att lärosätena får i uppdrag att vidareutveckla en samsyn om definitionen av reell kompetens i samråd med relevanta aktörer. UKÄ föreslår också att UHR får i uppdrag att utifrån resultatet av lärosätenas arbete vidareutveckla de systemstöd som behövs för att statistik ska kunna tas fram. Vi föreslår även att utvecklingsarbetena sker i samråd med UKÄ.

Redovisning av ett regeringsuppdrag
Universitetskanslersämbetet har fått i uppdrag av regeringen att följa upp universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag.

Vad menas med reell kompetens?
Bedömning av reell kompetens är det begrepp som används inom universitet och högskolor för bedömningen av en individs kunskaper, färdigheter och kompetens vid behörighet i antagningsprocessen och för tillgodoräknande inom en utbildning.

En person kan ansöka om att få sin reella kompetens bedömd vid ansökan till högskolan om hen saknar formella meriter för behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan. Högskolan gör då en bedömning av personens kompetens och om hen har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Kompetensen kan ha inhämtats på olika sätt, till exempel i arbetslivet eller i utbildning utanför det formella utbildningssystemet. En kartläggning och bedömning av en persons reella kompetens kallas för en validering.

En student kan ansöka om tillgodoräknande som grundas på reell kompetens. Vid tillgodoräknandet prövas om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av sådan beskaffenhet och har sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning som de är avsedda att tillgodoräknas för. Om så är fallet registreras tillgodoräknandet i studiedokumentationssystemet och studenten kan till exempel använda tillgodoräknandet för att uppfylla examenskrav.