Liten påverkan på internationell rekrytering av forskare i början av karriären

En ny rapport från UKÄ visar att coronapandemin har haft begränsad påverkan på den internationella rekryteringen av forskare i början av karriären. Fram till hösten 2020 hade det inte skett några dramatiska förändringar i antalet, rekryteringen av eller kvarvaron bland meriteringsanställda vid universitet och högskolor. Samtidigt ser vi att den ökning av andelen internationellt rekryterade meriteringsanställda som pågått sedan åtminstone 2012, avtog under perioden 2019–2020.

Antalet meriteringsanställda ökade från 3 100 till 4 100 individer under perioden 2012–2020. En ökning som planat ut sedan 2018. Internationellt rekryterade forskare utgör en hög andel av de som anställts. Även om rekryteringen avtog 2019–2020 så är det svårt att säga om det beror på coronapandemin, och det rör sig inte om några dramatiska förändringar.

Det är dock viktigt att understryka att studien endast undersökt de som fått lön från universitet och högskolor, och inte de som finansierats genom stipendier. Det är också endast de kortsiktiga effekterna som har observerats, det är möjligt att undersökningar längre fram i tiden ger andra resultat. UKÄ kommer göra fortsatta uppföljningar framöver.