Lyckad verksamhetsförlagd utbildning inom sjukvården trots coronapandemin

Det mesta av den verksamhetsförlagda utbildningen har gått att genomföra trots coronapandemin och rekommendationer om distansundervisning. Men det har krävts ett stort arbete av både lärosäten och mottagande enheter. Detta visar en ny studie från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

UKÄ har i uppdrag av regeringen att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet av beslut och insatser som genomförts med anledning av det nya coronaviruset. Inom ramen för uppdraget undersöker UKÄ bland annat hur praktiska undervisningsmoment, som inte på ett enkelt sätt har gått att digitalisera, har påverkats av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undervisning på högskolenivå ska genomföras på distans.

UKÄ har genomfört intervjuer med representanter för läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet samt studenter på båda utbildningarna, för att undersöka hur den verksamhetsförlagda utbildningen inom sjukvården har påverkats av coronapandemin.

Patientbrist och regionala skillnader

Undersökningen visar att det mesta av den verksamhetsförlagda utbildningen har gått att genomföra under coronapandemin. Men det har krävt ett stort arbete av både lärosäten och mottagande enheter. En del färdighetstränande moment har också ställts in, digitaliserats eller ersatts med teoretiska övningar. Genomförandet av den verksamhetsförlagda utbildningen har försvårats på grund av patientbrist inom delar av sjukvården i kombination med överbelastning inom andra.

Samtidigt visar undersökningen på stora regionala skillnader. Även om flera studenter berättar om en pressad sjukvård finns det också studenter som genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning relativt opåverkade av coronapandemin. Undersökningen visar också att det har skapats nya rutiner för uppföljning och dokumentation av studenternas prestationer. Det har varit viktigt att systematiskt följa upp de studenter som har gjort sin verksamhetsförlagda utbildning under coronapandemin, för att säkerställa att de har genomfört obligatoriska färdighetstränande moment inför sin examen.

Katalysator för förändring

Coronapandemin beskrivs av några lärare som en katalysator för förändring. Tydligare inslag av undervisning har införts i den verksamhetsförlagda utbildningen och nya pedagogiska grepp har prövats, för att hantera de svårigheter som coronapandemin har inneburit. Det har skett en omprioritering och renodling av kursinnehåll i verksamhetsförlagda utbildningsmoment. Frågor som rör innehåll och kvalitet har fått förnyad aktualitet. Flera lärosäten beskriver ett förändrat arbetssätt med tydligare fokus på att innehållet i den verksamhetsförlagda utbildningen ska bidra till att studenterna når examensmålen.