Ny kunskapsöversikt: Forskning om rekrytering till högre utbildning i de nordiska länderna, 2010-2021

En ny kunskapsöversikt om snedrekryteringen till den högre utbildningen i Norden visar att skillnader i vilken utbildning och vid vilket lärosäte olika grupper studerar har blivit mer betydelsefulla i takt med att en större del av befolkningen läser en högre utbildning.

Rapporten visar också att sambandet mellan föräldrars och deras barns utbildningslängd försvagats över tid i takt med att en allt större del av befolkningen läser en högre utbildning. Samtidigt har mönstren där personer med olika kön eller socioekonomisk och nationell bakgrund läser olika slags utbildningar och på olika typer av lärosäten kvarstått, och i vissa fall förstärkts.

Skillnaderna drivs i hög grad av ojämlikheter i skolprestationer, en könsuppdelad arbetsmarknad, ojämlik tillgång till kunskap och information, olika typer av stöd och förväntningar från familj och omgivning samt olika möjlighetshorisonter och preferenser när det gäller utbildningens längd, arbetsmarknadsorientering och närhet till familj och vänner.

Rapporten har skrivits av André Bryntesson och Mikael Börjesson vid Uppsala universitet på uppdrag av Universitetskanslersämbetet som en del av regeringsuppdraget att utvärdera lärosätenas arbete med breddad rekrytering.